RS Juliana

Jadwal Dokter

Jam Praktek
Senin
Selasa
Rabu
Kamis
Jumat
Sabtu
Minggu
07:00

dr. Artha Sandi Sp.M

View Profile
07:00 - 09:00
dr. Artha Sandi Sp.M
07:00 - 09:00
dr. Ricky, Sp.PD
07:00 - 09:00
dr. Ricky, Sp.PD
07:00 - 09:00
dr. Ricky, Sp.PD

dr. Wildan Nur, Sp.PD

View Profile
07:00 - 21:00
dr. Wildan Nur, Sp.PD
08:00

dr. Solya Wijaya, Sp.B

View Profile
08:00 - 09:00
dr. Solya Wijaya, Sp.B

dr. Diki Mulyana, Sp.A, M.Kes

View Profile
08:00 - 10:00
dr. Diki Mulyana, Sp.A, M.Kes
08:00 - 11:00
dr. Akbar Rahmat, Sp.OG

dr. Solya Wijaya, Sp.B

View Profile
08:00 - 09:00
dr. Solya Wijaya, Sp.B
08:00 - 10:00
dr. Akbar Rahmat, Sp.OG

dr. Rudy Satrya, Sp.A, M.Kes

View Profile
08:00 - 10:00
dr. Rudy Satrya, Sp.A, M.Kes
08:00 - 12:00
dr. Erni Savitri, Sp.OG

dr. Solya Wijaya, Sp.B

View Profile
08:00 - 09:00
dr. Solya Wijaya, Sp.B
08:00 - 10:00
dr. Akbar Rahmat, Sp.OG
08:00 - 10:00
dr. Akbar Rahmat, Sp.OG
08:00 - 14:00
dr. Erni Savitri, Sp.OG

dr. Muhammad Ikhsan, Sp.OG

View Profile
08:00 - 09:00
dr. Muhammad Ikhsan, Sp.OG
08:30

dr. Andrianto Dwi Utomo, Sp.OG

View Profile
08:30 - 11:00
dr. Andrianto Dwi Utomo, Sp.OG
09:00

dr. Halim Endru Ciakaren, Sp.PD

View Profile
09:00 - 11:00
dr. Halim Endru Ciakaren, Sp.PD
09:00 - 13:00
dr. Hj. Rini Sovia, Sp.OG

dr. Artha Sandi Sp.M

View Profile
09:00 - 11:00
dr. Artha Sandi Sp.M

dr. Halim Endru Ciakaren, Sp.PD

View Profile
09:00 - 11:00
dr. Halim Endru Ciakaren, Sp.PD

dr. Artha Sandi Sp.M

View Profile
09:00 - 11:00
dr. Artha Sandi Sp.M
09:00 - 13:00
dr. Hj. Rini Sovia, Sp.OG

dr. Artha Sandi Sp.M

View Profile
09:00 - 11:00
dr. Artha Sandi Sp.M
09:30
09:30 - 15:00
dr. Heri Ismena, Sp.OG
09:30 - 15:00
dr. Heri Ismena, Sp.OG
09:30 - 15:00
dr. Heri Ismena, Sp.OG

dr. Rudy Satrya, Sp.A, M.Kes

View Profile
09:30 - 11:00
dr. Rudy Satrya, Sp.A, M.Kes
09:30 - 15:00
dr. Heri Ismena, Sp.OG
10:00

dr. Agnes Christine Yolanda S, Sp.N

View Profile
10:00 - 12:00
dr. Agnes Christine Yolanda S, Sp.N

dr. Andrianto Dwi Utomo, Sp.OG

View Profile
10:00 - 12:00
dr. Andrianto Dwi Utomo, Sp.OG

dr. Yulfia Dairina, Sp.KK

View Profile
10:00 - 12:00
dr. Yulfia Dairina, Sp.KK

dr. Agnes Christine Yolanda S, Sp.N

View Profile
10:00 - 12:00
dr. Agnes Christine Yolanda S, Sp.N

dr. Agnes Christine Yolanda S, Sp.N

View Profile
10:00 - 12:00
dr. Agnes Christine Yolanda S, Sp.N

dr. Yulfia Dairina, Sp.KK

View Profile
10:00 - 12:00
dr. Yulfia Dairina, Sp.KK

dr. Artha Sandi Sp.M

View Profile
10:00 - 12:00
dr. Artha Sandi Sp.M
10:30

dr. Rudy Satrya, Sp.A, M.Kes

View Profile
10:30 - 12:00
dr. Rudy Satrya, Sp.A, M.Kes

dr. Diki Mulyana, Sp.A, M.Kes

View Profile
10:30 - 12:00
dr. Diki Mulyana, Sp.A, M.Kes

dr. Diki Mulyana, Sp.A, M.Kes

View Profile
10:30 - 12:00
dr. Diki Mulyana, Sp.A, M.Kes

dr. Diki Mulyana, Sp.A, M.Kes

View Profile
10:30 - 12:00
dr. Diki Mulyana, Sp.A, M.Kes
10:30 - 18:30
dr. Erni Savitri, Sp.OG

dr. Diki Mulyana, Sp.A, M.Kes

View Profile
10:30 - 12:00
dr. Diki Mulyana, Sp.A, M.Kes
11:00

dr. Agnes Christine Yolanda S, Sp.N

View Profile
11:00 - 12:00
dr. Agnes Christine Yolanda S, Sp.N

dr. Agnes Christine Yolanda S, Sp.N

View Profile
11:00 - 12:00
dr. Agnes Christine Yolanda S, Sp.N
13:00
13:00 - 14:30
dr. Erni Savitri, Sp.OG

dr. Deasy Nurisya, Sp.A, M.Kes

View Profile
13:00 - 15:00
dr. Deasy Nurisya, Sp.A, M.Kes

dr. Magdalena Denok L.B, Sp.B

View Profile
13:00 - 15:00
dr. Magdalena Denok L.B, Sp.B

dr. Solya Wijaya, Sp.B

View Profile
13:00 - 14:00
dr. Solya Wijaya, Sp.B
13:00 - 16:30
dr. Erni Savitri, Sp.OG

dr. Deasy Nurisya, Sp.A, M.Kes

View Profile
13:00 - 15:00
dr. Deasy Nurisya, Sp.A, M.Kes
13:00 - 15:00
dr. Heri Ismena, Sp.OG

dr. Magdalena Denok L.B, Sp.B

View Profile
13:00 - 15:00
dr. Magdalena Denok L.B, Sp.B

dr. Marina Indriasari, SpKFR, FINEM

View Profile
13:00 - 17:00
dr. Marina Indriasari, SpKFR, FINEM

dr. Solya Wijaya, Sp.B

View Profile
13:00 - 14:00
dr. Solya Wijaya, Sp.B

dr. Yulfia Dairina, Sp.KK

View Profile
13:00 - 15:00
dr. Yulfia Dairina, Sp.KK

dr. Marina Indriasari, SpKFR, FINEM

View Profile
13:00 - 17:00
dr. Marina Indriasari, SpKFR, FINEM

dr. Andrianto Dwi Utomo, Sp.OG

View Profile
13:00 - 15:00
dr. Andrianto Dwi Utomo, Sp.OG

dr. Deasy Nurisya, Sp.A, M.Kes

View Profile
13:00 - 15:00
dr. Deasy Nurisya, Sp.A, M.Kes

dr. Magdalena Denok L.B, Sp.B

View Profile
13:00 - 15:00
dr. Magdalena Denok L.B, Sp.B

dr. Marina Indriasari, SpKFR, FINEM

View Profile
13:00 - 17:00
dr. Marina Indriasari, SpKFR, FINEM
13:00 - 18:30
dr. Erni Savitri, Sp.OG

dr. Nancy Sovira, Sp.P

View Profile
13:00 - 15:00
dr. Nancy Sovira, Sp.P
14:00

dr. Muhammad Ikhsan, Sp.OG

View Profile
14:00 - 15:00
dr. Muhammad Ikhsan, Sp.OG

dr. Muhammad Ikhsan, Sp.OG

View Profile
14:00 - 16:00
dr. Muhammad Ikhsan, Sp.OG
15:00

dr. I Nyoman Aris Sanjaya, Sp.OG

View Profile
15:00 - 17:00
dr. I Nyoman Aris Sanjaya, Sp.OG

dr. Anantha Sena, Sp.THT-KL

View Profile
15:00 - 17:00
dr. Anantha Sena, Sp.THT-KL

dr. Anantha Sena, Sp.THT-KL

View Profile
15:00 - 17:00
dr. Anantha Sena, Sp.THT-KL
15:00 - 18:00
dr. Erni Savitri, Sp.OG

dr. Willy Wijaya, Sp.N

View Profile
15:00 - 16:00
dr. Willy Wijaya, Sp.N

dr. Anantha Sena, Sp.THT-KL

View Profile
15:00 - 17:00
dr. Anantha Sena, Sp.THT-KL

dr. Anantha Sena, Sp.THT-KL

View Profile
15:00 - 17:00
dr. Anantha Sena, Sp.THT-KL

dr. Halim Endru Ciakaren, Sp.PD

View Profile
15:00 - 17:00
dr. Halim Endru Ciakaren, Sp.PD
15:00 - 18:00
drg. Anne
15:30

dr. Itty Sulawati, Sp.A

View Profile
15:30 - 17:00
dr. Itty Sulawati, Sp.A
16:00

dr. Andrianto Dwi Utomo, Sp.OG

View Profile
16:00 - 18:30
dr. Andrianto Dwi Utomo, Sp.OG

dr. F. Tommy Herlimus, Sp.KJ

View Profile
16:00 - 18:00
dr. F. Tommy Herlimus, Sp.KJ

dr. Willy Wijaya, Sp.N

View Profile
16:00 - 18:00
dr. Willy Wijaya, Sp.N

dr. F. Tommy Herlimus, Sp.KJ

View Profile
16:00 - 18:00
dr. F. Tommy Herlimus, Sp.KJ

dr. F. Tommy Herlimus, Sp.KJ

View Profile
16:00 - 18:00
dr. F. Tommy Herlimus, Sp.KJ

dr. Muhammad Ikhsan, Sp.OG

View Profile
16:00 - 17:00
dr. Muhammad Ikhsan, Sp.OG
17:00

dr. Itty Sulawati, Sp.A

View Profile
17:00 - 19:00
dr. Itty Sulawati, Sp.A

dr. Jonas Nara Baringbing, Sp.OG (K)KFM

View Profile
17:00 - 19:00
dr. Jonas Nara Baringbing, Sp.OG (K)KFM

dr. Wildan Nur, Sp.PD

View Profile
17:00 - 21:00
dr. Wildan Nur, Sp.PD

dr. Jonas Nara Baringbing, Sp.OG (K)KFM

View Profile
17:00 - 19:00
dr. Jonas Nara Baringbing, Sp.OG (K)KFM

dr. Wildan Nur, Sp.PD

View Profile
17:00 - 21:00
dr. Wildan Nur, Sp.PD

dr. Itty Sulawati, Sp.A

View Profile
17:00 - 19:00
dr. Itty Sulawati, Sp.A

dr. Jonas Nara Baringbing, Sp.OG (K)KFM

View Profile
17:00 - 19:00
dr. Jonas Nara Baringbing, Sp.OG (K)KFM

dr. Wildan Nur, Sp.PD

View Profile
17:00 - 21:00
dr. Wildan Nur, Sp.PD

dr. Jonas Nara Baringbing, Sp.OG (K)KFM

View Profile
17:00 - 19:00
dr. Jonas Nara Baringbing, Sp.OG (K)KFM

dr. Wildan Nur, Sp.PD

View Profile
17:00 - 21:00
dr. Wildan Nur, Sp.PD

dr. Itty Sulawati, Sp.A

View Profile
17:00 - 19:00
dr. Itty Sulawati, Sp.A

dr. Jonas Nara Baringbing, Sp.OG (K)KFM

View Profile
17:00 - 19:00
dr. Jonas Nara Baringbing, Sp.OG (K)KFM

dr. Michael Norbertus Suryanto, Sp.M

View Profile
17:00 - 19:00
dr. Michael Norbertus Suryanto, Sp.M

dr. Wildan Nur, Sp.PD

View Profile
17:00 - 21:00
dr. Wildan Nur, Sp.PD
19:00

dr. I Nyoman Aris Sanjaya, Sp.OG

View Profile
19:00 - 21:00
dr. I Nyoman Aris Sanjaya, Sp.OG

dr. I Nyoman Aris Sanjaya, Sp.OG

View Profile
19:00 - 21:00
dr. I Nyoman Aris Sanjaya, Sp.OG

dr. I Nyoman Aris Sanjaya, Sp.OG

View Profile
19:00 - 21:00
dr. I Nyoman Aris Sanjaya, Sp.OG